Đang xử lý.....

Biểu mẫu hướng dẫn phòng đào tạo 

1. Đơn xin đăng ký khối lượng học tập, tải tại đây

2. ĐƠN XIN RÚT BỚT KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP. Tải tại đây

3. ĐƠN XIN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI. Tải tại đây

4. ĐƠN XIN KHÔNG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP. Tải tại đây

5. ĐƠN XIN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP. Tải tại đây

6. ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN. Tải tại đây

7. ĐƠN XIN HOÃN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN. Tải tại đây

8. ĐƠN XIN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN. Tải tại đây

9. ĐỀ NGHỊ CHO SINH VIÊN HỌC HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ. Tải tại đây

10. ĐƠN XIN HỦY KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC. Tải tại đây

loading....