Đang xử lý.....

Thông tin đào tạo và nghiên cứu 

THÔNG TIN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU 

    Các chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học và Sau Đại học

  –   Ðào tạo giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử cho các trường phổ thông thuộc ở khu vực miền núi phía Bắc.

  –   Ðào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

  –   Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử ViệtNam.

     Lĩnh vực nghiên cứu chính:

  – Nghiên cứu lịch sử Việt Nam

  –  Nghiên cứu Lịch sử Thế giới

  –  Nghiên cứu Phương pháp dạy học Lịch sử

  –  Nghiên cứu Lịch sử địa phương

  –  Nghiên cứu kinh tế, văn hoá, xã hội các dân tộc ở khu vực miền núi, trung du phía Bắc