Đang xử lý.....

Bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới 

Bộ môn Lịch sử Việt Nam & Thế giới
Tập thể bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Hoàng Xuân Trường

Trưởng môn

 

Email: truonghx@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0974 908 031

Website: hoangxuantruong.tnu.edu.vn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Kim Ngọc Thu Trang

Giảng viên - Trưởng Khoa

 

Email: trangknt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0974 330 899

Website:kimngocthutrang.tnu.edu.vn                   

Lý lịch khoa học

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Nghiêm Thị Hải Yến

Giảng viên

 

Email: yennth@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0947 071 866

Website: nghiemthihaiyen.tnu.edu.vn

 

 

 

 

               

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

ThS Lê Thị Thu Hương

Giảng viên

 

Email: huongltta@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912090681

Website: lethithuhuonga.tnu.edu.vn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

ThS Âu Sơn Hưng

Giảng viên 

 

Email: hungah@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0973 474 656

Website: ausonhung.tnu.edu.vn                   

Lý lịch khoa học

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

ThS Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên

 

Email: hoant.his@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0973748369

Website: nguyenthihoa.tnu.edu.vn

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

 

ThS Nguyễn Thị Trang

Giảng viên

 

 

Email: trangnt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0914 563 906

Website: nguyenthitrang.tnu.edu.vn

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Nguyễn Thị Hải 

Giảng viên

 

Email: haint@tnue.edu.vn

Điện thoại: 

Website: nguyenthihai.tnu.edu.vn

 

 

 

 

 

  

               

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..