Đang xử lý.....

Bộ môn Phương pháp dạy học Lịch sử 

Bộ môn Phương pháp DHLS

                                                           Tập thể Bộ môn Phương pháp dạy học Lịch sử

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Lê Thị Thu Hương

Trưởng môn

 

Email: huongbltt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912346222

Website: lethithuhuong.tnu.edu.vn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

PGS. TS Hà Thị Thu Thủy

Giảng viên - Viện trưởng Viện NC XH&NV Miền núi

 

Email: thuyhtt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912804549

Website: hathithuthuy.tnu.edu.vn                   

Lý lịch khoa học

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Mai Văn Nam

Giảng viên

 

Email: nammv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0974136822

Website: maivannam.tnu.edu.vn

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

 

 

ThS Nguyễn Văn Quyết

Giảng viên

 

 

Email: quyetnv@tnue.edu.vn

Điện thoại:0353 684 145

Website: nguyenvanquyet.tnu.edu.vn

 

Lý lịch khoa học

 

 

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

TS Nguyễn Khánh Như

Giảng viên

 

Email: nhunk@tnue.edu.vn

Điện thoại:0989 850 885

Website: nguyenkhanhnhu.tnu.edu.vn

 

Trong hình ảnh có thể có: Hương Tit Mit

 

 

CN Nguyễn Mạnh Tuấn

Cán bộ Văn phòng

 

Email: tuannm@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0918 378 589

Website: nguyenmanhtuan.tnu.edu.vn

……….. 

  

               

Lý lịch khoa học