Đang xử lý.....

Thông tin tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ 

Mai Văn Nam

1. Hình thức tuyển sinh: thi tuyển

Các môn thi tuyển sinh:

1. Ngoại ngữ (Trình độ A2 - khung tham chiếu châu Âu)

2. Triết học

3. Lịch sử Việt Nam

2. Đối tượng tuyển sinh

2.1. Về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng (cử nhân Sư phạm Lịch sử, cử nhân Lịch sử) hoặc ngành gần (cử nhân Việt Nam học, Bảo tàng học, Nhân học, Văn - Sử, Văn hóa Việt Nam), ngành phù hợp (cử nhân Sử - Địa, cử nhân Sử - Văn).

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ngành đúng/ ngành phù hợp với chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

2.2. Về kinh nghiệm công tác

- Đối tượng dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng, ngành phù hợp  với chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, có điểm trung bình trung học tập toàn khóa ≥ 6,5 (niên chế), ≥ 2,2 (tín chỉ)

- Đối tượng dự thi khác có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam từ ngày có quyết định công nhận đến thời điểm đăng kí dự thi.

- Đối tượng dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng, ngành phù hợp  với chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, có điểm trung bình trung học tập toàn khóa ≥ 6,5 (niên chế), ≥ 2,2 (tín chỉ)

- Đối tượng dự thi khác có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành Lịch sử hoặc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam từ ngày có quyết định công nhận đến thời điểm đăng kí dự thi.

2.3. Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần

- Danh mục các chuyên ngành phù hợp

+ Sư phạm Lịch Sử

+ Cử nhân Lịch Sử

+ Cử nhân Sử - Địa

+ Cử nhân Sử - Văn

- Danh mục các chuyên ngành gần

+ Cử nhân Văn hóa Việt Nam

+ Việt Nam học

+ Bảo tàng học

+ Nhân học

+ Văn - Sử

 

loading....